Om SAGA

SAGA – Skandinavisk Arkeologisk Geofysik

graborg_01

Sveriges gömda glömda historia

Grad 601 är en magnetometer gradiometer. Den avläser jordens magnetfält och ser om det tidigare förekommit någon mänsklig aktivitet som resulterat i ändrad resestivitet i jorden (magnetiska egenskaper).

Tidigare mänsklig aktivtet

Rent ekonomiskt är Grad 601 perfekt anpassad för att kunna avgöra om det tidigare förekommit mänsklig aktivitet i område som är känsligt ur etableringshänseende. Om så är fallet kan etableringar istället föreläggas på annan plats, eller helt avfärdas för att på så vis undvika stora och dyra utgrävningar.

Grad 601 – hjälpmedel för arkeologen

Grad 601 är i första hand ett hjälpmedel för arkeologen att veta vad som väntar under matjordslagret eller annat ytlager. På så vis underlättas lokaliseringar av arkeologiska lämningar och man kan undvika att lägga slumpmässiga provgropar och kanske missa en hel del arkeologi.

Ger en uppfattning var fornlämningar finns

Denna metod ersätter inte på något sätt arkeologen utan är snarare ett mycket viktigt hjälpmedel för honom/henne att kunna bilda sig en uppfattning om vad och var de intressanta fornlämningarna finns. Ytorna som mäts upp på en dag är ca 1 hektar med Grad 601/1 och 2-2,5 hektar med Grad 601/2. Det är beroende på omständigheter och årstid. Vi var först i landet med en sådan här utrustning. Grad 601 är också smidig där det inte krävs helt plan eller hinderfri yta. Grad 601 är ett helt nytt instrument i Sverige och vi kommer med tiden att bli skickligare att med större säkerhet veta vad kartorna vill säga oss, men redan idag ser vi med stor säkerhet vad som är nutida lämningar eller äldre arkeologi. Man skall inte heller stirra sig blind på om det är en upplösning på 0,1 NT eller 0,01 NT för i många fall där nyetableringar eller annan åverkan på platsen skall till, är detta fullt tillräckligt.

Vad döljer sig i kartan

Utgrävning kommer man aldrig ifrån, frågan är bara i vilken omfattning. Bild visar karta över område på ca 4,6 hektar där man kan dra slutsatsen att där finns tre st gravringar. Finns det då bevis som styrker ovanstående? Inventeringar gjorda på 1700-talet, tre gravhögar styrker ovanstående. Men finns inte med i fornminnesregistret. Med tvärvetenskapliga kunskaper kan man med stor sannolikhet misstänka vad som döljer sig i kartan, med lite tolkning kan vi även i denna karta utläsa följande.

Geologiska fenomen och moderna saker

Moderna saker bilväg, telefonkabel, vattenledning, jordutfyllnad i ravin, ägarskifteslinjer och täktdiken. Geologiska fenomen Bäcklinjer, gamal strandlinje, berg och tidigare vattensjukt område. Arkeologi 3 st gravringar, större gravområde, boplatsområde, gammal väg, eventuell järnframställningsplats och brunn Detta är en tolkning av denna kartan men är bara ren spekulation och MÅSTE FASTSTÄLLAS AV EN ARKEOLOG SOM HAR GRÄVT UT DETTA OMRÅDE. Denna karta som ni ser här ovan är ren åker och inget av det som syns på kartan syns ovan jord förutom Bilvägen.
Klicka på bilderna för en större version.
i bildspelet ser du tolkningarna Magnetometer Gradiometer

Magnetometer och gradiometer i arbete

Translate »
Rulla till toppen
Scroll to Top